อนุบาล 1/1
ครูวนิดา  นาคแก้ว

ครูจำลอง  สุขเกษม

อนุบาล 1/2
ครูกลิ่นผกา  จำแม่น
ครูสายรัตร์  แซ่เตียว

อนุบาล 1/3
ครูจันทรจีรา  อยู่ยง
ครูศศิธร  ภาพันธ์