อนุบาล 1/1
ครูจันจีรา  อยู่ยง

ครูสุขกมล  ทัพทานี

อนุบาล 1/2
ครูสุภาพร  อนันตชาติ
ครูจำลอง  สุขเกษม

อนุบาล 1/3
ครูวนิดา  นาคแก้ว
ครูสายรัตร์  แซ่เตียว