นักเรียนระดับ ป.5 และ ป.6 ร่วมโครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 3 วันที่ 24 กรกฏาคม 2558 เวลา 7.30-8.00 น. ณ วัดใหญ่ชัยมงคล