ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนยอแซฟอยุธยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2 ขวบครึ่ง ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 035-701432,035701292,0826579129 ได้ทุกวันในเวลาราชการ  
   
ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส
บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ
สถิติการเข้าชม

Code Calendar by zalim-code.com
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Leaning Community
กิจกรรมสายสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องป..6และม.3
ปฐมวัยยอแซฟอยุธยา เยี่ยมเยียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
JS ดินแดนแห่งเทพนิยายน้องปฐมวัย
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมพิธีบูชามิสซาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโอกาสครบรอบ 1 ปีการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้บริหาร ผู้แทนครูร่วมแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจแก่คุณครูรุ่งอรุณ ธีระสาสน์และฟังสวดพระอภิธรรม คุณแม่น้อย ศรีสุวรรณ คุณแม่ของครูรุ่งอรุณที่วัดประมุง บางปะหัน
ร่วมเป็นกำลังใจและแสดงความเสียใจกับ ผอ.สมควร ห่อทอง ที่คุณแม่อันนาประสพ ห่อทองได้กลับไปพบกับพระเจ้าในสรวงสวรรค์
อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม
การประชุมผู้บริหารรร.เอกชน จ.พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ที่เดอะรีสอร์ท@สวนผึ้ง 5 ตุลาคม 2017
ครูคาทอลิกร่วมกันสวดสายประคำโอกาสเดือนของแม่พระทุกวันอังคาร
ค่ายปฏิบัติการสร้างข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
ครูคาทอลิกร่วมสวดภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับในสุสาน
การประชุมชี้แจง การปรับบัญชีอัตราเงินเดือนครูและบุคลากรอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ 2560 การจัดการข้อมูลในระบบ PSIS และงานสารบรรณในโรงเรียน