ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนยอแซฟอยุธยาเปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 2 ขวบครึ่ง ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 035-701432,035701292,0826579129 ได้ทุกวันในเวลาราชการ  
   
ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส
บาทหลวงทวีศักดิ์ กิจเจริญ
สถิติการเข้าชม

Code Calendar by zalim-code.com
ซิสเตอร์มยุรา วาปีโส ประชุมนักเรียนคาทอลิกปีการศึกษา2560เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนคำสอนและการร่วมกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน
บรรยากาศเปิดเทอมเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2560
ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2560
ปฐมนิเทศครูใหม่ปีการศึกษา 2560
การเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียนปีการศึกษา 2560
การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ เขต 6
โครงการศึกษาดูงานเกษตรในโรงเรียนและโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
คณะครูร่วมกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้ดารารัตน์เพื่อสำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560
ปฐมนิเทศนร.ปีการศึกษา2560
ผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมประชุมสามัญผู้บริหารครั้งที่1ปีการศึกษา2560 และร่วมแสดงความยินดีแก่ครูที่ได้รับรางวัลเกียรติยศครูดีเด่น
ประชุมคณะกรรมการสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิธีไหว้ครูและกิจกรรมกราบแล้วกอด
พิธีบูชามิสซาขอพรพระเป็นเจ้าโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2560